Zásady ochrany osobních údajů podle GDPR

Správce osobních údajů

Firma: Marek Maršál, Fibichova 2570/15, Chomutov 430 03, Česká republika, IČ:63738121. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20.06.1995, evidenční číslo ŽL: 350302-7438. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00038065.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Zde si můžete přečíst:


Práva subjektu údajů

Zde si můžete stáhnout všechny dokumenty vztahující se k právům subjektu údajů.

Dle GDPR jsou vaše práva:

 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

Zásady zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
 • Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.
 • Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace.

Komu vaše osobní údaje poskytujeme

 • Našim dodavatelům zboží a logistiky.
 • orgánům státní správy

V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Využíváme následující soubory cookie

Využití cookies

Obchodní podmínky

Zde si můžete přečíst a stáhnout obchodní podmínky ve formátu PDF.